Zakelijke Voorwaarden

Algemene voorwaarden, klantinformatie en gebruikersvoorwaarden

 

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als aanbieder sluit (Coffee Colorato UG (Vennootschap met beperkte aanspraakelijkheid)) via de website https://coffeecolorato.com/, tenzij een wijziging schriftelijk tussen te partijen is overeengekomen. Afwijkende of tegenstrijdige algemene voorwaarden zijn alleen effectief met onze uitdrukkelijke toestemming.

(2) Wij zullen onze goederen alleen te koop aanbieden als u een natuurlijk- of rechtspersoon bent, of een wettelijke partnerschap hebt bij het sluiten van de juridische transactie in de uitoefening van van hun commerciële of zelfstandige activiteit heeft..

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is e verkoop van goederen. De belangrijkste kenmerken van de goederen zijn te vinden in de desbetreffende offerte.

(2) Bij indiening van het betreffende product op onze website zullen wij u een bindend aanbod doen om een contract te sluiten via het online winkelwagen systeem, met inachtneming van de voorwaarden die in de objectbeschrijving zijn gespecificeerd.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelwagen systeem:
De goederen die zijn bedoeld om te kopen worden opgeslagen in het ‘winkelwagentje’. Via de bijbehorende knop in de navigatiebalk kunt u het ‘winkelwagentje’ oproepen en daar op elk moment wijzigingen in aanbrengen.
Na het openen van de ‘afreken pagina’ en het invoeren van de vereiste persoonlijke gegevens, betalings- en verzendvoorwaarden wordt alle bestelinformatie vervolgens opnieuw weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Indien u een direct betalingssysteem gebruikt (Bijvoorbeeld PayPal / PayPal express, Amazon-Betaling, Instant) zult u ofwel in onze online winkel op de samenvatting van de bestelling pagina, of u zult worden doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de directe betaling.
Als u wordt doorgestuurd naar het systeem voor directe betalingen, kiest u uw gegevens en voert u deze in waar nodig. U wordt dan teruggestuurd naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online winkel.
Voordat de bestelling wordt verzonden kunt u alle gegevens opnieuw controleren. Deze wijziging (wat ook via de ‘back’-functie van de internetbrowser kan) of de aankooptransactie annuleren.
Door op de juiste knop de klikken om de bestelling in te dienen verklaart u de aanvaarding van de bestelling op een juridisch bindende manier waarmee de overeenkomst plaatsvindt..

(4) U kunt ook een bindende contractaanbieding (bestelling) indienen per telefoon, e-mail, fax of post. De aanvaarding van het aanbod (en dus de sluiting van het contract) vindt onmiddellijk plaats bij de telefonische bestelling, of uiterlijk binnen 5 werkdagen na schriftelijke bevestiging (bijv. e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of levering van de goederen wordt bevestigd (orderbevestiging).
Als u binnen deze termijn geen bericht hebt ontvangen, dan bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Alle reeds geleverde diensten worden in dit geval onmiddellijk terugbetaald.

(5) Wij sturen u op verzoek individuele aanbiedingen, die u op papier worden toegezonden en die voor een periode van 5 dagen bindend zijn voor ons. u kunt de aanbieding accepteren door ons een schriftelijke bevestiging te sturen.

(6) De verwerking van de bestelling en het verzenden van alle details die noodzakelijk zijn voor het sluiten van het contract, vindt plaats via gedeeltelijk geautomatiseerde e-mail. U moet er persoonlijk voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt ingediend de juiste is, en dat de ontvangst van de e-mails gegarandeerd is. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de respectieve e-mails niet worden geblokkeerd, of naar uw SPAM-volder worden verzonden.

§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden en verzendkosten

(1) De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en verzendkosten zijn nettoprijzen en omvatten niet de wettelijke BTW.

(2) De resulterende verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs; Ze worden apart in rekening gebracht, tenzij gratis verzending is beloofd. Verdere details zijn te vinden onder de ‘overeenkomst’ knop op onze website, of in respectievelijke offerte.

(3) Bij leveringen buiten de landen Binnen de Europese Unie kunnen verdere kosten ontstaan. Colorato® is niet verantwoordelijke voor deze kosten. Kosten kunnen zijn: Douanerechten, belastingen of geldtransferkosten (overschrijving of wisselhoersen). Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

(4) Alle kosten voor het overboeken van geldtransfers worden door u gedragen in de gevallen waarin de levering wordt gedaan aan een EU-lidstaat, maar de betaling is gedaan buiten de Europese Unie.

(5) Betaalopties zijn weergegeven onder de ‘overeenkomst’ knop op onze website, of in de respectievelijke offerte. Als voor de afzonderlijke betaalmethode, of op de factuur, geen andere betalingsperiode is gespecificeerd, dan zijn de betalingsverzoeken van het ondertekende contract meteen betaalbaar. Kortingsaftrek is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk in de betreffende aanbieding, of op de factuur vermeld staat.

(6) SEPA-incasso (basis- en / of bedrijfsbetrekking)

Als de betaling moet worden gedaan via een SEPA-basis debetnota of een SEPA-debetnota voor een onderneming, dan machtigt u ons om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te innen door een overeenkomstig SEPA-mandaat af te geven. De debetnota wordt verzameld binnen een periode van 5 – 15 dagen na het sluiten van het contract.
De deadline voor het verzenden van de pre-notificatie is verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. U ben verplicht om ervoor te zorgen dat het betreffende account voldoende dekkingsfondsen heeft op de vervaldatum. Als een debetnota voor het retourneren in het geding komt vanwege een situatie waarin u uw verplichting niet bent nagekomen, dan moet u de incidentele bankkosten betalen.
Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de betaalmethoden die zijn gekoppeld aan de SEPA-standaard debetnota’s en / of SEPA zakelijke debetnota’s in individuele gevallen te verbieden.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

(1) De geschatte levertijd wordt vermeld in de betreffende aanbieding. Leveringsdata en levertijden zijn alleen bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij vooruitbetalingsmethode via overschrijving vindt de verzending van de goederen pas plaats na ontvangst van de volledige aankoopprijs en verzendkosten.

(2) Als een door u besteld product niet beschikbaar is, in tegenstelling tot de verwachting ondanks een tijdige voltooiing van de relevante dekkingsverrichting, om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, wordt u geïnformeerd van de niet-beschikbaarheid, en in het geval van opname wordt de betaling die al door u is gedaan onmiddellijk terugbetaald.

(3) De verzending is op eigen risico. Indien u dit wenst, wordt de verzending uitgevoerd met een overeenkomstige transportverzekering. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw eigen rekening.

(4) Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen onafhankelijk door u worden gespecificeerd. Dit is op voorwaarde dat dit geen extra verzendkosten voor u met zich meebrengt.

§ 5 Garantie

(1) De garantieperiode duurt een jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van het tijdslimiet is niet van toepassing op:
– Schadevergoeding die verwijtbaar is aan ons als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
– Voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie van de kwaliteit van de goederen hebben aanvaard;
– In het geval van goederen die zijn gebruikt voor een constructie in overeenstemming met hun normale gebruik en die gebreken hebben veroorzaakt;
– In het geval van juridische claims die u tegen ons hebt ingediend in verband met garantierechten.

(2) In de termen van de kwaliteit van de goederen worden alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant, zoals overeengekomen, van toepassing. Maar niet andere advertenties, openbare claims en verklaringen van de fabrikant.

(3) In het geval van defecten bieden wij naar eigen goeddunken garantie door reparatie of vervanging. Als het verwijderen van het defect mislukt, kut u een korting aanvragen of het contract opzeggen. Het verwijderen van een defect wordt mislukt geacht na een tweede mislukte poging, tenzij de omstandigheden anders zijn, met name vanwege de aard van het object en / of defect of andere omstandigheden. In het geval van reparatie mogen wij niet de extra kosten dragen die voortvloeien uit de overdracht van het artikel naar een andere locatie dan de locatie van uitvoering, voor zover de overdracht niet overeenkomt met het beoogde gebruik van het product.

§ 6 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) u kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie gaat.

(2) Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot het moment van volledige afhandeling van alle claims uit de huidige zakelijke relatie. Een eigendomsoverdracht van gereserveerde goederen, een pandrecht- en veiligheidsoverdracht zijn niet toegestaan.

(3) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. Hiertoe zullen alle claims die voortvloeien uit de wederverkoop ter grootte van de factuurprijs nu al aan ons worden toegewezen; wij zullen de opdracht ontvangen. Ze zijn verder bevoegd om de claim te incasseren. Als u niet naar behoren aan uw betalingsverplichting voldoet, dan behouden wij ons het recht voor om de claim te incasseren.

(4) In geval van combinatie en vermenging van goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, verwerven wij mede-eigendom in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen ten opzichte van andere verwerkte artikelen tot op het moment van verwerking.

(5) Wij zijn verplicht om effecten die aan u verschuldigd zijn vrij te geven als en wanneer de haalbare waarde van onze effecten hoger zijn dan de claims die met meer dan 10% moeten worden gedekt. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

§ 7 Keuze van het recht, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) De Duitse wet is van toepassing met uitsluiting van de koop wet van de Verenigde Naties. De plaats van vervulling en het bevoegde gerecht zijn ons hoofdkantoor.

 II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Coffee Colorato UG (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Ullsteinstr. 150
12105 Berlijn,
Duitsland
Telefoon: +49(0)176 45654910
E-Mail: info@coffeecolorato.com

2. Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor het vormen van het contract en het opstellen van het contract, evenals de mogelijkheden voor correctie worden uitgevoerd volgens de bepaling van § 2  van onze algemene voorwaarden (deel 1).

3. Contract taal, opslag van contractteksten

3.1. Contract taal zal Engels zijn.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling of het verzoek wordt ingediend kunnen contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen via de afdrukfunctie van de browser. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de advocaten gespecialiseerd in IT-wetgeving van de dealerfederatie en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbung Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Verdere informatie is te vinden op: http://haendlerbund.de/agb-service.

Laatste update: 21.03.2019